Амьдрал

“Амьдрал бол

Аз жаргалыг ганц л хором мэдрэхийн төлөөх

Мөнхийн зовлонг ялж гарах гэсэн

Тулаан юм”

Бурханы шашинд “Нэг зовлон нөгөөгөөр солигдох агшныг хүмүүс жаргал хэмээн эндүүрдэг” хэмээн хэлсэн байна.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.