Эхүүн тамхины утаанд чинь Хоёрхон сарыг өнгөрүүлжээ Энэ тэнгисийн чинь чийгт агаарыг Уушиг руугаа…
Zagaraaperenlei
1

Yazokul-ын үеэр бичсэн шүлэг байх нь байна шүү. Бурса, Бурса гээд байдаг байсан яагаад гэдгийг нь ойлголоо. Аргагүй гүн сэтгэгдэл үлдээжээ танд.

Like what you read? Give Ariunzaya Erdenebat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.