Van Science naar Maken

Science

20 maart 2015: 250 leerlingen van de Sciencestroom bij elkaar in de aula voor een presentatie over de zonsverduistering. Na deze presentatie gingen we naar buiten. Helaas, geen zon te zien. En niet door de verduistering maar door de wolken.

Maken

Een deel van de Plakken & Knippen club.
Amazon dash
De infinity mirror van Jort en Seef.
  • Ik kan echt iets veranderen. Het is mogelijk, weest stoer, ga erin, probeer wat, zoek medestanders. Het kan.
  • Iets veranderen, iets verbeteren waar je achter staat, waar je iets bij voelt, dat is gaaf. Leerlingen voelen wanneer iets je aan het hart gaat. Gebruik dat en geniet ervan.
  • Het zou gaaf zijn als julie na dit praatje denken: Let op: het is niet iets exclusiefs voor de bètavakken, het kan heel goed samen met de kunstvakken op school of zelfs iets breder. Zoek hen op, misschien ook je techniek- of handvaardigheidcollega en ga aan de slag. Ga zelf eerst eens iets maken en voel hoe plezierig dat is.

--

--

--

te snel te vaak | belangrijke getallen: e, π, 1/137 | #twitteropdrachten | leraar | vmbo-t havo vwo | natuurkunde ☢ | gek op @tempete | goede mislukte dichter

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Arjan van der Meij

Arjan van der Meij

te snel te vaak | belangrijke getallen: e, π, 1/137 | #twitteropdrachten | leraar | vmbo-t havo vwo | natuurkunde ☢ | gek op @tempete | goede mislukte dichter

More from Medium

Focusing Of James Webb Space Telescope Completed, First Final Image Released

Why You Can’t Buy Land On the Moon

Now We Can Turn Water Into Wine

Star Clusters in March 2022