“camide içki içtiler” ile “başörtülü kardeşlerimizi dövdüler”
Körü körüne inanmamak, soru sormak üzerine
mehmet dogan
1686

Bu maalesef, fetö.cü danışmanların işiydi. Rte.yi ikna edince ortalık daha da karışacaktı. Bush hiçbir zaman, yanıldım, pardon demedi,çünkü oyunun bir parçasıydı. Onun dışında gözaçıcı bir yazı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.