IA#5 Honor Thy Father (film reflection)

Relihiyon

Naging kasangga, kaagapay, karamay, at kakampi ng mga tauhan sa pelikula ang kanilang relihiyon. Ito ang sumasalo at nakikinig sa kanilang mga problema at kahilingan. Naniniwala sila na walang hindi kayang gawin ang kanilang relihiyon — kaya nitong magpagaling ng may sakit, magbayad ng utang, magpaaral ng anak, at magbigay ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit lahat ng ito ay sa unang bahagi lamang ng pelikula. Sa dulo ay naging kaaway at kalaban nila ito. Nang maramdaman ni Edgar na hindi napagbigyan ang hiling nilang mag-asawa at walang tulong na nakukuha mula sa kanilang relihiyon, tuluyan na siyang hindi naniwala rito. Dito na niya sinubukang baliin ang relihiyon nilang mag-asawa, na kalabanin ang ‘Diyos’ sa katauhan ni Bishop Tony. Kahit naman sa simula ay pa lamang ay duda na talaga si Edgar sa Church of Yeshua. Ang pinagkaiba lamang ay nawala ang katiting niyang paniniwala nang hindi sila matulungan ng relihiyon nilang mag-asawa. Kinukwestiyon na niya ang kakayahan ng simbahan at iniisip na niya na hindi ito totoo dahil kung totoo nga talaga ito ay bakit hindi sila tinutulungan sa gitna ng matinding problema na buhay ang kapalit kung sakaling hindi masosolusyunan? Na kung si Yeshua ang nagbigay ng kanilang buhay, bakit hindi sila kayang protektahan sa oras ng pangangailangan?

Paniniwala

Isa sa nakagawian sa Church of Yeshua ay ang pagbibigay ng pera para sa pagpapanatili, pagpapayabong, pagsasaayos, pagtatayo, pagpapaganda, at pagpapabuti ng simbahan. Naniniwala sila na ang pag-aalay na ito ay magsisilang ng kapalit na biyaya na higit pa sa kanilang ibinigay. Kakatwa isipin na kaya nilang ibigay ang kanilang buong sweldo para kay Yeshua. ‘Di bale nang sila ang mahirapan basta para kay Yeshua. Handa silang magtiis sa pag-asang lahat ng paghihirap ay magbubunga ng maganda. “Yeshua will provide,” ika nga nila.

Reaksyon

Tao laban sa Diyos at tao laban sa kanyang sarili ang ilan sa naging suliranin sa pelikula. Sa isang banda ay naniniwala ako na may Diyos na nakakataas sa atin. Na meron talagang nasa kung saang dako na nakikinig sa ating mga hinaing at problema, na pwede nating maging karamay sa saya at dusa. Bagaman sa tingin natin ay hindi niya tayo napakikinggan ay hindi ibig sabihin non na hindi siya nakikinig. Hindi porke hindi umaayon sa ating kagustuhan ang lahat ay wala ng Diyos. Maaaring hindi tayo mapagbigyan ng maraming beses dahil may plano Siya. Ang kinakailangan lang ay maniwala tayo at huwag magmadali. Lahat ay nasa tamang oras. Sa kabilang banda ay hindi ako naniniwala na kailangang magbigay ng pera sa simbahang itinayo ng tao. Naniniwala ako na ang tunay na simbahan ay kayang tumayo sa sarili nitong mga paa, nang walang tulong na nagmumula sa atin. Masusuportahan nito ang kanyang sarili kahit walang donasyon. Sa tuwing merong pagbibigay ng pera ay nagdududa ako sa relihiyon. Hindi tayo kailangan ng Diyos ngunit kailangan natin siya. Mabubuhay siya ng wala tayo, hindi niya tayo kailangan para mabuhay. Hindi niya kailangan ng salapi o kung ano mang materyal na bagay mula sa atin. Ang kailangan niya ay tayo mismo. Ang buo nating pananampalataya. Ang buo nating sarili, isip, kaluluwa, at diwa.

Hindi ko masisisi si Edgar sa nagawa niya na kalabanin ang Diyos. Kung ako mismo ang nasa kinatatayuan niya nung mga panahong ‘yon ay baka kalimutan ko rin na meron nga ba talaga. Baka kuwestiyunin ko ang kanyang plano at baka magalit din ako sa kanya. Tao lang din ako — naniniwala at nagdududa. Mahina ako. Kung buhay ang kapalit ay mandidilim din ang aking paningin. Kalilimutan ko Siya nang panandali sa pag-asang mapapatawad Niya ako balang araw.

Mahusay ang pagkakapanday sa pelikula. Mapapaisip ka kung ano nga ba talaga ang tunay na relihiyon, kung tunay ba talaga ang relihiyong pinaniniwalaan mo, at kung tunay nga ba talagang may Diyos. Sa huli, tayo rin ang makakasagot sa mga tanong na iyan. Nasa sa atin kung maniniwala tayo na meron o maniniwala tayong wala. Ang mahalaga lang ay manindigan. Kung ‘di ka naniniwala, panindigan mo. Tulad ng ginawa ni Edgar. Hindi siya naghintay mamatay na lamang ang kanyang mga mahal sa buhay. Bagaman kinalbo ang anak niya sa gitna at namatay ang asawa sa dulo ay kahit papano ay may ginawa siya. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakasay sa panahong wala ang Diyos para tulungan siya.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.