Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր — Բացվել է Ռենուարի ցուցահանդեսը Երեվանում

Բառախաղ — Ճիշտը միշտ է, նկարիչը միշտ ճիշտ է

Ուղիղ խոսք — Ռենուար.«Նկարչությունը իմ կյանքն է»

Թվով վերնագիր — Այս նկարը դարձավ 20-րդ դարի հայտնի նկարներից մեկը

Բլոգային վերնագիր — Թե ինչպես այս աղջկա հեղինակը դարձավ հայտնի մեկ նկարով

Ստահոդ վերնագիր —Կարդա եւ կիմանաս, թե ինչ եղավ այս աղջկա հետ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.