“ยิ่งโต ยิ่งมากความรับผิดชอบ”

ไม่มีอะไรสบายกว่าครั้งยังเป็นเด็ก

นี่เป็นสิ่งที่เราได้เพียงแค่คิด สำหรับเด็กทั่วไปที่เกิดมาบนพื้นฐานครอบครัวที่พร้อมสมบูรณ์ ผมเคยเป็น 1 ในนั้น แต่มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เริ่มคิดขึ้นได้ว่า “ความ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.