In Groningen worden de sociale wijkteams verzelfstandigd. Ik sprak hier de gemeenteraad over toe:

Mijn naam is Arno de Vries. Samen met Kris Holwerda hebben wij de wijkcoöperatie Korrewegwijk opgericht. Een 'Right to Challenge' initiatief van bewoners waarbij we met de gemeente samenwerken binnen het Sociaal Domein. En bewust dus een coöperatie. Letterlijke vertaling: samen werken.
Waarom doen we dit? We doen dit vanuit een diepe overtuiging dat wij als bewoners over het algemeen prima onze boontjes kunnen doppen. En als dat niet lukt, dat we elkaar dan kunnen helpen. Wij vinden het fijn dat er een verzorgingsstaat is met professionals, maar we moeten waken voor hyperprofessionalisering en vooral willen we dat we zelf onze problemen kunnen oplossen. We denken niet in cliënt of hulpverlener, maar in samen aan de slag. En zo bouwen we met elkaar aan een socialere en gezondere wijk.

Het werkt toch veel beter als een moeder met een gameverslaafde zoon geholpen wordt door een buurvrouw van een straat verderop met hetzelfde probleem? En wie kan beter de cursus 'rondkomen van € 40 per week' geven dan iemand die zelf in de schuldhulpverlening zit? Als we het op die manier oplossen, voelen mensen zich echt regisseur, voeg je zingeving toe aan het leven en versterk je de samenhang in een wijk.

Ik heb zelf in een dorp gewoond en daar deed je dat niet anders. Als iemand ging verhuizen, werd je niet gevraagd om mee te helpen. Dat deed je gewoon. En in de stad kan dat ook, zeker weten. Technologie en samenwerking maken dit steeds beter mogelijk.

De ontwikkelingen in het sociaal domein in Groningen gaan snel, en de goede kant op. Een heldere WIJ organisatie draagt daar zeker aan bij. Het is tof om de verschillen met anderhalf jaar geleden te zien. In de Korrewegwijk werken we inmiddels fijn en intensief samen in de vierhoek: Floreshuis, stadsdeelcoördinatoren, WIJ teams, bewoners. Ieder in zijn rol. En vanaf 2018 hopelijk nog meer: de gemeente als facilitator, het Floreshuis als fysieke huiskamer van de wijk, de bewoners als eerste aanspreekpunt en de WIJ teams als professionele specialisten.

Dit gaat over meer dan 'bewoners betrekken' of 'bewoners serieus nemen'. Dit gaat over meedoen en medeverantwoordelijkheid bij de organisatie van het werk. Dat we met bewoners bijdragen aan de begroting van de wijk. Want participeren is mooi en op zichzelf al belonend, maar het werkt pas goed als je er bevoegdheden bij krijgt en meedeelt in het resultaat. In die zin hoop ik echt dat deze zaken scherper terugkomen in het plan of de stichtingsstatuten. 
Durf dus per wijk te differentiëren. Als in een wijk bewoners meer zelf oppakken, laat ze daar dan ook van profiteren door de besparingen of een deel daarvan terug te investeren in de wijk.

Tien dagen geleden organiseerden we de G100 in de Korrewegwijk. Zo'n 75 bewoners werkten samen aan een betere wijk. Toen we vroegen wat er leeft, behoorden 'noaberschap' en 'leefbaarheid' tot de meest genoemde begrippen. Een diep verlangen naar contact en de wijk een beetje mooier maken. Ik hoop van ganser harte dat we een flexibele WIJ organisatie krijgen die aanvullend is op de wensen en talenten van de inwoners van deze stad. Die de primaire taak heeft zich zo misbaar mogelijk te maken en af te schalen waar mogelijk. Die nooit 'too big too fail' wordt. Die durft los te laten, ook al gebeurt het dan op een andere manier. Die kennis en expertise deelt. Die handelt op basis van vertrouwen. Waar ruimte is om te scharrelen. Wij willen niet meepraten, we willen meedoen! We kijken uit naar een mooie samenwerking!

Like what you read? Give Arno De Vries a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.