My So-Called Love Life | Part 01

BE IN THE PROCESS OF
MAKE UP ONE’S MIND
HERE’S WHAT
FIGURE ST OUT
IN CASE YOU’RE WONDERING
SO FAR
HERE’S THE DEAL
EMBARRASSING
HERE GOES

I’m in the process of making up my mind as to whether I should marry this guy. And here’s what I have figured out so far, in case you’re wondering. All right, here’s the deal… uh, this is really embarrassing, but here goes.

Zrovna se rozhoduju, jestli si mám vzít jednoho chlapa. Pokud vás to zajímá, dospěla jsem zatím k následujícím závěrům. Takže, věc se má takto… ježišmarjá, to je strašný trapas. No nic, já to stejně řeknu.

Unlisted

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store