pa help naman po na banned account ko ph server po ako HyperX.Godzu name ng account ko na banned di ko alam gagwin para mabawi ito. patulong nman di ako trashtalk na player di ko alam ang dahilan ng pag ka banned :(((

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.