3 อาชีพเกิดใหม่ที่น่าจับตามอง: Interactive Artist, Experiential Designer และ Creative Technologist

ตวงกมล ทองบริสุทธิ์ ในสตูดิโอของเธอ ที่ลอสแองจิลลิส สหรัฐอเมริกา
เรื่อง.ของ.ทีวี , ศิลปิน: ตวงกมล ทองบริสุทธิ์, ปี 2015
Social Media without the Internet, ศิลปิน: ตวงกมล ทองบริสุทธิ์, ปี 2018
ผลงาน “Into the wind”, ศิลปิน วิทยา จันมา, ปี 2015
ผลงาน “Into the wind”, ศิลปิน วิทยา จันมา, ปี 2015
Game Masters: The Exhibition Curated by the Australian Centre for the Moving Image (ACMI) รูปประกอบจาก http://www.exhibitionsagency.com/game-masters/
Game Masters: The Exhibition Curated by the Australian Centre for the Moving Image (ACMI) รูปประกอบจาก https://2015.acmi.net.au/exhibitions/touring-exhibitions-folder/game-masters-the-exhibition/
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ Creative Technologist: Richard Clarke ที่มา http://www.rjc-creativetech.co.uk/

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Arspiration

Arspiration

More from Medium

Brand Name Troubles? Make Naming Your Brand Easy, Effective, & Fun — Karalyte

Google is forcing G Suite legacy free edition accounts to upgrade to paid Google Workspace…

Best Chatbot Marketing Strategies for Beginners?

Best B2B Platforms To Source Your Products In 2022