ถ้า​มี​คน​ถามว่า​เรา​ทำ​งาน​อะไร?

คน​แรก​ตอบ​ว่า​เป็น​คน​งาน​ก่อ​อิธ​

คนที่​สอง​ตอบ​ว่า​เป็น​คน​สร้าง​ผนัง​

คนที่​สาม​ตอบ​ว่า​เป็น​คน​สร้าง​โบสถ์​

ทั้ง​สาม​คน​นี้​ทำ​งาน​เดียว​กัน​ อยู่​ที่​ว่า​ใคร​จะ​มอง​เห็น​คุณ​ค่า​ของ​งาน​ตัวเอง​อย่างไร​

Like what you read? Give A R T I Y A a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.