ปัญหาโจรสลัด

ถ้าเราเป็นกับตันเรือโจรสลัด แล้วเจอหีบทองคำ ลูกเรือต้องโวตว่าจะแบ่งกันยังไง ถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรา เราจะโดนฆ่าตาย คำถามคือจะแบ่งทองยังไงให้ได้เยอะๆ แล้วรอดด้วย?

แบ่งทอง 51% ให้ลูกเรือโจรสลัด ส่วนที่เหลือ 49% ให้เป็น Stock Option

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.