เราจะสามารถเพิ่มจำนวนคนจาก 50 คนได้ไหมครับ
Phuanan Wannasuttipong
11

สามารถติดต่อประเทศไทยได้โดยตรง เพื่อทำ Official Account ครับ

Like what you read? Give A R T I Y A a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.