แล้วImage mapนี้ใช้งานยังไงครับ ขอบคุณครับ
Phuanan Wannasuttipong
1

ImageMap เป็นรูปที่สามารถกดได้ตามส่วนพื้นที่ต่างๆ ในภาพที่เราแมพไว้
สามารถกดแล้วเข้าเว็บ (uri) กับ กดแล้วพิมพ์ข้อความให้ใน LINE (message)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.