Pre-post gevoel
René van Delft
21

Maar wat Rene, als een rechtlijnige tijdslijn een grote illusie is en alles circular? Als onze tijdservaring ‘van binnen’ de andere kant uitgaat en vizionair eigenlijk herinneren van de toekomst is? Dan is het heden het enige moment van schepping en kunnen we vandaag twee dingen doen handelen (op wat we zien) of niet. Elk van deze twee mogelijkheden heeft dan invloed op post en pre. Nu scheppen we zowel verleden als heden… Door (zo goed mogelijk) te handelen veranderen we zowel toekomst als verleden. Door niet te handelen blijft alles bij het ‘oude’ …

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.