8 เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

1. Define Objectives & Goals
การวางแผนงานใดๆ สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือ การกำหนด Objective หรือ “Start with the End in mind” เพื่อบอกให้ได้ว่าเราต้องการอะไร ปลายทางของการทำงานนั้นๆ ต้องการอะไรเป็นเป้าหมาย เช่น การสร้าง Branding, Awareness, Sales, Subscribers หรือ Create Community เป็นต้น

2. Know your Audience
เรียนรู้ที่จะคิดจากมุมมองของลูกค้าหรือคนที่เราจะสื่อสารด้วย Customer Centric และ Customer Insights ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการสื่อสาร เพราะการสื่อสารคือการสร้างความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างคน 2 ฝั่ง เราไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือคนฟังได้เลยถ้าเราพูดในสิ่งที่คนฟังไม่อยากฟัง

3. Define Content Strategy
หัวใจในการทำ Content Marketing นั้น คือกระบวนการวางแผนและออกแบบ Content Strategy โดยการทำ Content Strategy นั้น คือ การสรุปแนวกลยุทธ์การสร้างและการบริหาร Content ที่มีหัวใจสำคัญคือ การสร้าง (Create or Develop), การบริหารจัดการ (Manage) และการเผยแพร่ (Distribute or Promote) และจะต้องบอกว่าเราจะผลิตเนื้อหานั้นทำไม เพื่ออะไร เมื่อไร และเพื่อใคร การทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องกลับไปตรวจสอบว่ามันตอบ Objective & Goals ที่ได้ตั้งไว้หรือเปล่า

4. Create Content Format & Type
รูปแบบในการนำเสนอ Content มีอยู่มากมายและหลากหลาย ให้เลือก Format ที่จะนำเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเราและคนอ่าน กำหนดรูปแบบว่าจะเป็น Shot Form หรือ Long Form เวลาไหนควรใช้ Format อะไร เช่น จะเสนอด้วยรูปภาพ, Infogapgic, VDO, Presenation & Slideshows หรือจะเป็นรูปแบบ Artical เป็นต้น

5. Select Platforms or Channel
ต้องยอมรับว่า การวางแผนเรื่อง Content Marketing จะถูกนำมาพิจารณาในการทำ Channel Planning เสมอ เรามีเนื้อหาแล้วเราต้องวางแผนในการนำเนื้อหาของเราไปวางใน Channel หรือ Platforms ที่เหมาะสม เลือก Platform ที่เหมาะกับเนื้อหาและรูปแบบที่จะนำเสนอ เช่น Website, Micro site, Blog หรือแม้แต่การเลือกใช้ Social Media ก็ต้องพิจารณาและเรียนรู้ว่า Social Media แต่ละตัวนั้นมีธรรมชาติ, ลักษณะสำคัญ หรือจุดเด่นอะไร ที่จะสามารถ Deliver เนื้อหาของเราไปถึงคนอ่านได้ ข้อสำคัญคือ เราไม่จำเป็นต้องทำทุก Platform แต่ให้เลือกตัวที่ Effective และสามารถตอบโจทย์ของเราได้

6. Define Content Metrics
การทำ Content เป็นกระบวนการที่ต้องมั่นตรวจสอบเนื้องานอยู่เสมอ “If You Can’t Measure It, You Can’t Manage It” มันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราสื่อสารไปแล้วจะถือว่าเราจบงานแล้ว เราต้องมีการกำหนดเครื่องมือชี้วัดผลงาน คุณภาพของเนื้อหาของเราด้วย เพื่อจะได้นำข้อมูลกลับมาปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น ซึ่งการกำหนด Metrics ที่ใช้วัดคุณภาพของชิ้นงานเรานั้นสามารถกำหนดได้มากมายหลายวิธี เช่น การวัดจากจำนวน Pageview, UIP, Bounce Rate, Time Spent on page, New visitors vs Returning Visitors ของคนอ่านกับเนื้อหาที่เรานำเสนอออกไป หรือจะใช้วัดจำนวน Action ที่เราตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เช่น การวัดจำนวน Engagement, Participations, Acquistion หรือจะวัดเป็นเปอร์เซนต์ของการได้มาซึ่งการกระทำนั้นๆ เช่น Engagement Rate และ Conversion Rate เป็นต้น

7. Create Sharable Content
สร้างเนื้อหาที่เกิดประโยชน์กับคนอ่านในแง่ไดแง่หนึ่ง การทำ Content ให้ประสบควาสำเร็จและอยู่ในใจคนอ่านนั้น ต้องสร้าง Sense of ownership กับคนอ่านในเนื้อหาของเราเพื่อให้เค้ารู้สึกว่า Content นั้นเพื่อเค้า และเค้าต้องการ Share Content นั้นๆ เพราะเค้าอยากบอกและอยากให้เกิดประโยชน์กับคนรอบตัวเค้าเช่นกัน “You are what you share”

8. Always Check your work & Optimize
มั่นตรวจสอบการทำงานและเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ เราต้อง Monitor และ Optimize เนื้อหาของเราตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของเรามีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์กับคนอ่านสูงสุด เพราะทุกการเรียนรู้จะนำมาซึ่งผลลัพท์ที่ดีขึ้นเสมอ “Content doesn’t win, Optimized Content win.”