مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: خبر منتشر شده در باره اختصاص سهمیه 50درصدی اشتغال بومی پارس جنوبی به چهار شهرستان جنوبی این استان صحت ندارد.

حمید رضا پناه روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: به استناد ماده ٤٧ قانون برنامه ششم توسعه و به تبع آن براساس طرح ساماندهی اشتغال در پارس جنوبی، همه واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی منطقه ویژه پارس مکلف هستند هرنوع جذب نیروی انسانی خود را از طریق پیش بینی شده در این طرح و از بین متقاصیان کار سراسر استان بوشهر، تامین کنند.
وی اضافه کرد: هیچ یک از شهرستانهای استان بوشهر از این موضوع مستثنا نشده، ولی ساکنان شهرستانهای میزبان، با لحاظ حقوق بقیه شهرستانها در اولویت هستند.
پناه یادآور شد: طرح چنین ادعاهایی توسط هر شخص و گروه، آگاهانه و یا ناخواسته زمینه ساز تفرقه و باعث تضعیف استان بوشهر برای پیگیری مطالبه های استانی و سبب ورود خسارت به مردم این استان است.
وی تاکید کرد: شکل گیری رقابت مخرب بین شهرستانهای استان بوشهر ممکن است از طرف کسانی کلید بخورد که از این راه بخواهند خود را از مطالبه های بحق مردم استان، فارغ کنند.
پناه گفت: به هرصورت، مردم شهرستانهای جنوبی استان بوشهر، مطالبه های خود از طرح های پارس جنوبی را به اتفاق کل استان پیگیری و هوشمندانه هدف از چنین ادعاهایی را تشخیص می دهند.
بتازگی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استان بوشهر مطلبی به نقل از سکینه الماسی نماینده مردم شهرستانهای کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه سهمیه 50 درصد اشتغال بومی در طرح ها و شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی فقط به چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر (کنگان، دیر، جم و عسلویه) محدود شده که این خبر واکنش منفی و اعتراض مردم و متقاضیان و جویندگان کار در استان بوشهر را در پی داشته است.
اختصاص سهمه 50 درصد اشتغال بومی در طرح ها و شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی براساس مصوبه دولت های نهم و دهم به همه نقاط استان بوشهر اختصاص داشته است.
این درحالی است که این مصوبه ( اختصاص سهمیه 50 درصدی اشتغال بومی استان بوشهر در پارس جنوبی ) نیز با وجود گذشت بیش از 10 سال از تصویب و اجرای آن هنوز بطور کامل محقق نشده و در شرایط ایده آل اجرای آن تاکنون سهمیه شاغلان بومی استان بوشهر در طرح ها و شرکت های پارس جنوبی به 30 درصد نرسیده است.

منتشر شده توسط اعتلای عسلویه

https://t.me/asaloyeh24

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.