The Suggested Web is Killing Discovery
Safinah Ali
18716

Bahut ache soch aur vichar hai aapke. Dil nahi hai machine ke paas to kaise samjhega aapko ya kisi aur manushya ko . Dar to lagega hi jab sirf dimag ( sochne aur samajhne aadi ki shakti ) chal rahi ho , aur baki sare bodh ke prakriti judi huyi na ho ! Tab to vikaar hi jagega manav mai ya anya kisi aur prani ya vastu mai :)

Like what you read? Give Ashish Nayak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.