9 съвета за работа с текст за уебдизайнери
Ivan Ginev
1621

Параграфите в този контекст са още известни като абзаци.

Удебелените букви са известни като получерни, а наклонените като курсив. Съществуват шрифтове, които имат множество варианти на чернота или наклон. Съществуват и такива, които предоставят произволна комбинация от чернота/наклоненост.

Друг полезен знак в текстовете на български е дългото тире „ — “, което е различно от късото (дефиз) „-“. Ако е необходим цитат в цитата, може да се ползват и френски кавички — «».

Ако ви трябват ударени гласни, може да си ги копирате оттук:

Това е един от проектите за превод на свободен софтуер и софтуер с отворен код на български.

Ако на някой му е интересно, чернотата идва от факта, че като отпечаташ бяла страница с определен шрифт и я погледнеш отдалеч изглежда различно черна. Затова Ariel (Bold) е получер и има вариант Ariel Black.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.