Marina Ashurkina

    Written by

    Voice Interfaces | now @Huawei | ex cherry.ai | ex api.ai