Jej Wysokość Kalarepa

26/365

Umysł. To taki nasz przyjaciel, który rwie się nieustannie do pomocy. Jak mądra, ale jednak wścibska sąsiadka. Ocenia, wybiera, analizuje, podpowiada, sugeruje. Jest OK, dopóki mamy go pod kontrolą i wiemy, kiedy on nami steruje. Ale zapomnij o tym na chwilę a cały piątkowy wieczór spędzisz włócząc się po marketach w poszukiwaniu kalarepki z nieoderwaną nacią.


Piątek, 21.10.2016
Kielce

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.