STO

100/365

Setna notka tutaj. Kto by pomyślał, że mi się uda. …

Sto, to taka magiczna liczba. Sto, to już dużo. Choć może wieje tutaj nudą i brakuje ciekawych historii, nie brakuje wpisów. A to oznacza, że ciągle żyję. Czyli przeżyłam już 100 dni, od dnia, w którym postanowiłam w tym miejsciu codziennie coś napisać.


Wtorek, 03.01.2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.