Wspomnienia

94/365

Wspominam poprzednią środę. Wariactwo dnia, żeby ze wszystkim zdążyć do 14:00 i w spokoju odjechać po kilka nowych, przyjemnych chwil.

Wspominam ten dzień z poprzedniego roku i planowanie akcji “Dziki Rok”.

Wspominam ten dzień z jeszcze wcześniejszego roku i zwiedzanie okolic z kumpelą w stylu “świętokrzyskie style”.

Wspominam ten dzień z jeszcze, jeszcze wcześniejszego roku i wyjazd na Czarne …


Środa, 28.12.2016

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.