Image for post
Image for post

Adverteren wordt alsmaar duurder. Het is dus zaak om slim met je marketing spend om te gaan. Ook weten we dat het bouwen van een merk anno 2020 en zeker in de nabije toekomst alsmaar belangrijker aan het worden is. Daarom zul je een ander geluid moeten laten horen en moet je gaan bouwen aan een stabiele en zo groot mogelijke trouwe klanten base. Dit kun je organisch doen, door slim in te zetten op social media en door gedegen SEO werkzaamheden hun werk te laten doen en door te betalen voor het uitbreiden van je bereik. Dit laatste is…

Mathijs Kok

Putting your brand on the (digital) map! Building businesses, father of 2 kids. Inspiring and motivating at least one person each day. Follow @AskMathijs

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store