Olaya nüfus bakımından yaklaşırsak Çin’in 1,379 milyar nüfusu var ve kayıtlara geçen kadına yönelik…
Selman Ay
291

Hmm peki bu bilgiye nerden ulastin? “fakat söyleyebilenlere oranla çok çok fazla değiller. “ Gelip sana bildiriyorlar sanirim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.