Kursuse tagasiside

Triin Marleen Kruusimäe

  1. Mida õppisid?

Õppisin esiteks kindlasti veel paremini meeskonnas töötama ning teistega arvestama nii aja kui erinevate mõtete suhtes. Kuid kõige olulisemaks pean ma aina süvenenud harjumust uudismeediat jälgida ning eelkõige kriitiliselt suhtuda nii erinevatesse väljaannetesse kui ka ajakirjanike võtetesse inimeste hoiakuid mõjutada.

2. Mis oli keeruline?

Keeruliseks muutis vahel endas kahtlemine enne ülesannete postitamist, mitu korda tekkis kahtlus, kas sain ikka õigesti aru ning kas esitan praegu parima versiooni enda mõtetest.

3. Mis meeldis?

Endagi üllatuseks meeldisid ilmselt enim kodutööd ning nende ajaline tihedus, sest nii olin iga päev mingilgi moel selle aine lainel. Põnevad olid erinevad kodused ülesanded, kõige enam meeldis perekonna jälgimine ja intervjueerimine.

4. Mida kursusel teisiti korraldada?

Kursus võiks isegi kauem kesta, sest aktuaalseid teemasid, millel saaks pikemalt peatuda, on veel ja veel. Rohkem väliskülalisi võib ka kutsuda, sest kindlasti rikastas see loengu õhkkonda.

5. Milline kaastudengite postitus meeldis mulle enim. Miks?

Mulle meeldis Supersoonicute grupi Hanna intervjuu sõbranna Triinuga. Seda oli üsna naljakas lugeda ja meeldis fakt, et kuigi tegemist oli Hanna parima sõbrannaga, ei osanud ta siiski neid vastuseid ette teada ja sai kinnitust, et nad on ikkagi üsna erinevad. See pani mõtlema, et milline oleks tulemus minu parima sõbranna puhul. (http://supersoonicud.weebly.com/uudised/category/intervjuud)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.