Op deze druilerige donderdagmiddag houden we bij Fonk een Happy Summer Creaton, want in theorie is het gewoon zomer! In dit stuk doe ik live verslag.

Image for post
Image for post

15:00: De opdracht

Bedenk Kleine Happy Concepten die voor samen-gebruik zijn, vrolijk maken en verbinden.

Image for post
Image for post

… die weinig tijd kosten om te doen: klaar in een paar minuten, die op zichzelf staan: je hoeft er geen grote onboarding processen voor door, die we snel kunnen maken: zodat het altijd in de planning past!

Image for post
Image for post

Huh?

Een goed voorbeeld van zo’n concept is Blij: de kleinste app die we ooit maakten.

Image for post
Image for post

15:15 van start!

Team 1 de leeuwen gingen er meteen vandoor: ‘We gaan prototypen!’

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store