3.1K Followers
·
Follow

Image for post
Image for post

+Nasıl bu şekilde görebiliyorsun?
-Neyi?
+Programdaki hatayı?
-Bilmem. Bütüne uymayan şeyleri hızlıca görebiliyorum herhalde.
+Saatlerdir bakıyordum, neyse…

-Nasıl bu kadar soğuk kanlı kalabiliyorsun?
+Bilmiyorum, o anda kendimi o şekilde buluyorum. Neden sordun?
-Ben o anda o kadar çok şey düşünüyorum ki, elim ayağıma dolanıyor.
+Farklıyız…
-Evet.

Farklıyız. Hem de çok farklı. …


Image for post
Image for post

Vizyon sahibi olmak kadar vizyonu doğru ve etkili şekilde açıklamayı da vizyon edinmek lazım. Aksi halde, vizyon kelimesini klişe haline getiren şirketlere benzersiniz. Belki de bundandır niceleri için bu kelime plaza dili olarak kalmış ve temsil ettiği manayı da insanların dimağlarından alıp gitmiş. …


Image for post
Image for post

Düşünemiyoruz, düşünmüyoruz. Her yerden ve her şeyden giderek daha çok çıkan sesler arasında aklımızı bir serüvenden diğerine sürüklüyor ve zamanın hızından şikayet ediyoruz. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store