คิดอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

ทุกคนบนโลกใบนี้ ต่างก็ต้องการประสบความสำเร็จตามความปราถนาในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในด้านใดๆ ก็ตาม

หลายๆ คนเชื่อว่า การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ก็ต้อง “มี (have)” อะไรบางสิ่งบางอย่างก่อน เช่น เงิน, เวลา, ความรัก เป็นต้น

เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างในเบื้องต้นแล้ว จึง “ลงมือทำ (do)” โดยลงมือทำจากสิ่งที่ตัวเองต้องการ ท่องเที่ยวไปรอบโลก เขียนหนังสือหรือแต่งนิยายสักเล่ม เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง

สุดท้ายก็หวังว่าเมื่อได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้ว ก็จะ “เป็น (be)” คนที่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ มีความสุขกับชีวิต

“มี (have)” — “ทำ (do)” — “เป็น (be)” มันจึงกลายเป็นวงจรที่หลายคนเชื่อว่าจะสร้างประสบความสำเร็จในชีวิต

หากฉัน “มีเงิน” ฉันจะ “เปิดร้านกาแฟ” เป็นของตัวเอง มันจะทำให้ฉันเป็นคนที่ “มีความสุข” และ “มีเงิน” มากพอที่จะ “มีเวลาไปเที่ยวรอบโลก”

แต่! คนที่ประสบความสำเร็จ เขาไม่คิดกันแบบนี้

สิ่งแรก คุณ “ต้องเป็น (be)” ในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นก่อน จากนั้นจึงเริ่ม “ลงมือทำ (do)” จากสิ่งที่สามารถทำได้ ณ ปัจจุบัน เวลานี้และจากเป็นสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้ และสิ่งที่คุณลงมือทำ จะนำมาซึ่งในสิ่งที่คุณ “ต้องการมี (have)”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.