3 เครื่องมือสำหรับจัดการ Git Conflict

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเป็นทีมนั้น มักจะนิยมใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกกว่า version control เพื่อใช้จัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ Source Code ตัวอย่างเช่น Subversion, Mercurial, และ Git เป็นต้น

โดยปัญหาหนึ่งมักรบกวนจิตใจของนักพัฒนาเมื่อต้องทำการรวม Source Code เข้าด้วยกัน มักจะส่งผลให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า “Merge conflict”

การแก้ไข Code conflict มักจะส่งผลต่างๆ เช่น

  • แก้ไขไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีจุดที่ conflict กันหลายจุด
  • แก้ไขไปแล้ว ทำให้เกิด Bug ตัวใหม่ขึ้นมา
  • และที่น่าเจ็บปวดที่สุด แก้ไขไปแล้ว ฟีเจอร์ที่เคยทำงานได้ กลับไม่ทำงาน

ในการแก้ปัญหา code conflict เราสามารถใช้ git mergetool หรือ merge tool ที่เป็น GUI ต่างๆ เช่น

1. Meld

Meld เป็นเครื่องมือสำหรับ diff และ merge tool สามารถใช้ได้ทั้ง Windows, Ubuntu และ Mac OS

2. Kaleidoscope (Mac)

อีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน Mac OS เพื่อใช้สำหรับ diff และจัดการ Merge (Download: Kaleidoscope)

3. SourceGear DiffMerge

เป็นโปรแกรมสำหรับเปรียบเทียบและ merge ไฟล์ ที่ใช้ได้ทั้งบน Windows, Mac OS และ Linux (Download: SourceGear)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.