This story is unavailable.

Już Richard Dawkins w “Bogu urojonym” pisał, że nie ma bardziej brutalnego i nienawistnego boga niż ten ze starego testamentu. Faktycznie święte księgi wielkich religii przerażają swoją treścią i stosując obecne standardy każda z nich mogłaby być zdelegalizowana za szerzenie nienawiści. Wszystko jest kwestią interpretacji. Bardzo dobrym uzupełnieniem tego tekstu jest lektura artykułów o islamie zamieszczonych w National Geographic z lutego 2016.

Like what you read? Give Tomek Rzepiak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.