Hoe stel je in godsnaam een bloemlezing van lhbt-literatuur samen?

Nienke van Leverink

--

--

--

40 boekfanaten. Wij vinden uitgeven van boeken spannender en belangrijker dan ooit voor het bewaren en verspreiden van relevante, nieuwe ideeën.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Uitgeverij Atlas Contact

Uitgeverij Atlas Contact

40 boekfanaten. Wij vinden uitgeven van boeken spannender en belangrijker dan ooit voor het bewaren en verspreiden van relevante, nieuwe ideeën.

More from Medium

Brits respect and admire LGBTQIA+ people — why don’t the headlines reflect that?

Trans History: We Have Always Existed

Western Media & Pride Won’t Save Us: A Response to The Economist, The Intelligence Podcast

It’s Not Fair! 🏃‍♀️ 🏳️‍⚧️ 🏃