Fatty Sun
Fatty Sun

Fatty Sun

ชายแดนบ้านนอก.ไม่ทันสมัย.ติ่งลูกทุ่งไทย.โลกสวย.ถูกครึ่งนึง.อีกครึ่งไม่ผิด.เหมารวม.หลายชั้น.ปลากริมไข่เต่า.ประชดทั้งสิ้น. ดามเหล็กที่หลังแล้ว.