Herkes sıçıp batırmanızı istiyor
Serkan Mutlu
24315

Saat 01:32 gece gece biraz mediumdaki yazılara bakıp yatmaktı amacım ta ki bu makaledeki “eğer sosyal becerileriniz bir ütüden daha gelişmiş durumdaysa” lafını görene dek:))) düştüm resmen, yazmaya devam eline sağlık Serkan Mutlu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.