מכשירי שמיעה זעירים מחירים

במצב בו ישנה ירידה באיכות השמיעה שלנו, אנחנו זקוקים למכשירי שמיעה

ירידה באיכות השמיעה היא מצב שאנחנו לא מאחלים לאף אחד. מצב זה יכול להיגרם כתוצאה מחשיפה ממושכת לנזקי רעש משמעותיים, כתוצאה ממחלה או תסמונת כזו או אחרת, או פשוט כתוצאה מהתבגרות ומירידה טבעית באיכות השמיעה שלנו. בכל מקרה, בכל מצב שבו אנחנו חווים ירידה באיכות השמיעה איכות החיים שלנו נפגעת משמעותית, ואנחנו צריכים לטפל במצב זה עם מכשירי שמיעה. כיום ישנם מכשירי שמיעה זעירים שמבצעים עבודה איכותית שמשפרת בצורה קריטית את איכות החיים של מי שסובל מירידה באיכות השמיעה, וחשוב לדעת על מכשירי שמיעה זעירים מחירים ומה משפיע עליהם.

Image for post
Image for post

מה המחירים של מכשירי שמיעה זעירים, ומה משפיע על מחירים אלה?

· כמה עולים מכשירי השמיעה הזעירים? בכל הנוגע לתחום מכשירי שמיעה זעירים מחירים יכולים להיות דינמיים ביותר, ולנוע מאלפים בודדים של שקלים ועד קרוב ל-20,000 ₪. חשוב לדעת שישנו סבסוד מסוים של קופות החולים במצב של ירידה באיכות השמיעה, וחשוב מאוד לבדוק מה היקף התמיכה של קופת החולים שלכם וההשתתפות במצב זה. בכל מקרה, חשוב גם לדעת מה משפיע על המחירים ומה ההבדל בין מכשיר שמיעה זעיר שעולה 4,000 ₪ לבין כזה שעולה 18,000 ₪.

· מה משפיע על המחירים? כמו בכל מוצר אחר, מה שקובע עבור מכשירי שמיעה זעירים מחירים הוא האיכות והרגישות של המכשיר. במצב בו הירידה בשמיעה היא לא משמעותית, ניתן להסתפק במכשירים בסיסיים ברמה ראשונית, שעולים יחסית מעט כסף. לעומת זאת, במצב משמעותי וקשה יותר המחירים עולים, ובדרך כלל ישנו צורך להחליף מכשירי שמיעה הן בגלל הצורך לחדש והן בגלל שינוי במצב השמיעה, אחת לארבע-חמש שנים לכל היותר..

מכשירי שמיעה זעירים הם המצאה בעלת חשיבות עצומה, משום שהם מאפשרים לנו לשפר משמעותית את איכות השמיעה וכתוצאה מכך גם את איכות החיים של המשתמשים בהם, מבלי ליצור סרבול מיותר ומבלי לחוש כל בושה בשימוש במכשירים אלה.

המאמר “מכשירי שמיעה זעירים מחירים” פורסם לראשונה בהכל על מכשירי שמיעה

November,14,2017 via audiologic1234.blogspot

http://audiologic1234.blogspot.co.il/2017/11/blog-post.html

האודיולוג'יק

Written by

האודיולוג’יק בבעלות משה קנטור מספקת למעלה מ30 שנה מכשירי שמיעה, אטמי אוזניים וכל פתרונות השמיעה, במקום נערכות בדיקות שמיעה ללא תשלום http://www.audiologic.co.il

האודיולוג'יק

Written by

האודיולוג’יק בבעלות משה קנטור מספקת למעלה מ30 שנה מכשירי שמיעה, אטמי אוזניים וכל פתרונות השמיעה, במקום נערכות בדיקות שמיעה ללא תשלום http://www.audiologic.co.il

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store