סובל מבעיות שמיעה? יש לנו כמה חדשות עבורך

אם אתם סובלים מבעיית שמיעה, אתם בוודאי מחפשים פתרונות איכותיים לשגרת החיים שלכם

מצב בו אדם סובל מבעיית שמיעה הוא מצב לא פשוט כלל וכלל. בעיות השמיעה השונות שאנו מכירים כיום הן מגוונות למדי, כאשר חלקן מולדות, חלקן נובעות מהדרדרות של השמיעה עם השנים, וחלקן נובעות ממחלה או מטראומה שגורמת לירידה בשמיעה עד כדי מצב של חרשות מוחלטת. במצבים כאלה, הסובלים מבעיות שמיעה ניצבים בפני מצב שפוגם משמעותית באיכות החיים שלהם, ונדרשים למצוא פתרונות איכותיים שיאפשרו להם ליהנות מאיכות חיים גבוהה ומשיבוש מינימלי ככל הניתן של שגרת החיים שלהם. כיום, ישנם פתרונות טכנולוגיים איכותיים ביותר בתחום זה.

Image for post
Image for post

כמה פיתוחים טכנולוגיים שכדאי להכיר בכל מה שנוגע לכבדות שמיעה

  • מכשירי שמיעה — מכשירי השמיעה הם לא פיתוחים חדשים, והיו מכשירים פיזיים שהגבירו את יכולת השמיעה של הסובלים מבעיות שמיעה כבר במאה ה-17. עם זאת, בעשרות השנים האחרונות ישנם פיתוחים רבים בתחום זה, שמאפשרים לשפר משמעותית את יכולת השמיעה עבור הסובלים מבעיות אלה. מכשירים אלה יכולים להיות מכשירים אנלוגיים לשיפור שמיעה, מכשירים המוחדרים כירורגית לאוזן הפנימית, או מכשירי שמיעה דיגיטליים שניתן לכוון את רמות הרגישות, סינון הרעשים וההגברה שלהם, מכשירי שמיעה אלו ניתן לרכוש בחנות אודיולוג’יק מכשירי שמיעה
  • אביזרים נוספים — ישנם עוד מגוון פיתוחים שיכולים לסייע משמעותית למי שסובל מבעיות שמיעה בחיי היום יום שלו. אחת הדוגמאות הבולטות היא שעונים מעוררים המבוססים על רטט — במקום שעוני הרעש הרגילים. ישנם גם טלפונים מיוחדים המותאמים לכבדי שמיעה, עם מערכות הגברה משוכללות שמאפשרות לבצע דיבור איכותי. כיום, קיימות אפילו אוזניות מיוחדות המותאמות לסובלים מבעיות בשמיעה, וניתן להבין כי אפשר לשמר איכות חיים גבוהה למדי גם במצבים אלה.

כיום, בעיות השמיעה מונעות פחות ופחות נוחות מהסובלים מהן

עם השקעה במוצרים הנכונים דרך שירות שמתמחה בתחום השמיעה, בעיות שמיעה הופכות לפחות ופחות בעייתיות עם כל יום שעובר ועם כל שנה שעוברת. השקיעו במוצרים הנכונים עבורכם, ותהנו מאיכות חיים גבוהה ומשגרת חיים תקינה גם במצב של כבדות שמיעה וגם עם בעיות שבעבר לא היה להן כל מענה.

הפוסט סובל מבעיות שמיעה? יש לנו כמה חדשות עבורך פורסם לראשונה בהמרכז לגיל הזהב

Ivi JULY 13,2017 via

http://www.ivi.co.il/2017/07/13/%d7%a1%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%9e%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8/

האודיולוג'יק

Written by

האודיולוג’יק בבעלות משה קנטור מספקת למעלה מ30 שנה מכשירי שמיעה, אטמי אוזניים וכל פתרונות השמיעה, במקום נערכות בדיקות שמיעה ללא תשלום http://www.audiologic.co.il

האודיולוג'יק

Written by

האודיולוג’יק בבעלות משה קנטור מספקת למעלה מ30 שנה מכשירי שמיעה, אטמי אוזניים וכל פתרונות השמיעה, במקום נערכות בדיקות שמיעה ללא תשלום http://www.audiologic.co.il

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store