มาแก้ความเชื่อผิด ๆ กันดีกว่า “1 kilobyte ไม่ได้เท่ากับ 1024 bytes”!!!
Methuz Kaewsai-kao
786

เพราะแบบนี้แหละ เวลาที่เราไปซื้อแรม 1GB เอามาใส่เลยใส่ได้ 1GB พอดี
แต่ไปซื้อ FlashDrive 16 GB ที่ 7–11 เราใช้ได้จริงๆแค่ 15.72GB

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.