วิธีการทำ Facebook instant articles & Facebook audience network {wordpress}
Maew Maew
221

ขออนุญาตสอบถามค่า แล้วอย่างถ้าเว็บอัม aumjuma.com ซึ่งตอนนี้อัมใช้ Mediumเป็นฐานอยู่แล้วอาศัยผูกDomain เอาสามารถทำได้แบบบทความข้างต้นมั้ยคะ หรือว่าได้เฉพาะพวก Word press อย่างเดียวเหรอคะ ขอบคุณค่า

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.