สายฟรีมีเฮ (2)

วันนี้จำขอนำเสนอ Android Application ที่แจก bitcoinกันฟรี ๆ และผมก็ได้มาหลาย bitcoin แล้วละ เริ่มจาก

BitMaker Free Bitcoin/Ethereum

claim กันได้ตลอดเวลาที่ 100% ครั้งละ 500 blocks สะสมไปจนครบตามกำหนดของหน้าแอ๊ฟก็กด withdraw กันไป

เคล็ดลับ : ใส่รหัสแนะนำตอนใช้งานครั้งแรก 3JABYN ได้รับฟรี 6,000 blocks ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ แต่ไม่มีแต้มฟรี ๆ ให้นะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.