Bitcoins คืออะไร

Bitcoin คืออะไร ? หลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับ

Bitcoin คือ สกุลเงินดิจิตอล (BTC) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ (Computer Networking)

ุก่อนจะไปถึงขั้นการศึกษา การลงทุน คุณต้องทราบว่า bitcoin เกิดและทำงานอย่างไร

Bitcoin เกิดจากการคำนวณ และ แจกจ่ายให้กับ “miners” ซื่ง “miners” คือ บุคคลที่ run Bitcoin mining software บนคอมพิวเตอร์ของ miners เองโดย mining software จะทำงานและนำรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่าน network และใส่เข้าไปใน Block chain* โดยบุคคลที่ run Bitcoin mining software จะทำให้คุณได้รับ Bitcoin อัตโนมัติ ถ้าพูดไปแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายในการได้รับ bitcoin แค่เพียง run mining software บนคอมพิวเตอร์คุณตลอดเวลา แต่ว่าจำนวนของ miners ก็มีมากขึ้นตามลำดับ ทำให้โอกาสในการได้รับ bitcoin ก็ยากขึ้น

Bitcoin ทำงานอย่างไร

ขออธิบายตัวอย่างง่าย ๆ นะครับ คุณได้รับเงิน 10,000 บาท คุุณไปที่ธนาคารและเปิดบัญชีเงินฝาก 10,000 บาท นั้น ธนาคารบันทึกลงในระบบของธนาคาร และในสมุดบัญชีว่าคุณมีเงิน 10,000 บาท ในเลขบัญชีของคุณ ซึ่ง bitcoin ทำงานต่างจากระบบธนาคารปกติครับ

ก่อนอื่นคุณจำเป็นจะต้องมีการสมัครใช้งาน bitcoin wallet ซึ่งผู้ให้บริการจะทำการสร้าง wallet address หรือเรียกง่ายว่า สร้างเลขที่บัญชีของคุณ โดยเป็นของคุณโดยเฉพาะ และเวลาคุณจะซื้อจะขาย คนซื้อจ่าย bitcoin มาให้ยัง bitcoin wallet address ของคุณได้

ถ้าจะเทียบเคียง bitcoin wallet address คือ สมุดบัญชีธนาคาร และ botcoin ก็คือเงินนั่นเอง

ผู้ให้บริการ Wallet มีมากมายหลายเจ้า ตัวอย่างคือที่ผมเลือกใช้ คงสงสัยว่าทำไมมีหลายเจ้า เพราะแต่ละเจ้าทำงานหรือให้บริการต่างกันครับ ลองไปสมัครกันก่อนนะ เดี๋ยวใครมีแล้วเรามาคุยกันต่อ ว่าเราจะหาเงินเข้า Wallet ได้ยังไง

www.coins.co.th

www.bx.in.th

www.blockchain.info

www.coinbase.com

www.xapo.com

Wallet Address ต่าง ๆ

*Block chain คือ ไฟล์ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการฝากถอนเงินของทุกๆคน ซึ่งหากเป็นธนาคารปกติ ก็จะบันทึกข้อมูลคุณไว้ในระบบของธนาคารเอง แต่ว่า ระบบของ bitcoin จะถูกบันทึกไว้ในระบบชื่อว่า “Block Chain” ซึ่ง Block Chain จะมีข้อมูลของทุกรายการธุรกรรม ที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดในโลก

Like what you read? Give Crypto Aunkrublive™ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.