Aurore Falque-Pierrotin
Aurore Falque-Pierrotin

Aurore Falque-Pierrotin

VC at @Samaipata

Editor of Samaipata