Na svetovom kongrese Smart City Expo (SCEWC) 2018, spoločnosť Huawei predstavila svoju digitálnu platformu založenú na špičkových technológiách, vrátane umelej inteligencie, internetu vecí, veľkých dát a cloudu, umožňujúcich fungovanie celého smart mesta a trvalo udržateľný rozvoj medzinárodného smart priemyslu. …

Organizácia pre vedecký a priemyselný výskum Commonwealthu (CSIRO) nedávno vyvinula, pod názvom Graincast, aplikáciu na monitorovanie plodín. Aplikácia prepája satelitné informácie, klimatické predpovede a historické údaje o úrode, čim poskytuje farmárom presný odhad poľnohospodárskej produkcie na obrazovke smartfónu.

Aplikácia Graincastponúka poľnohospodárom personalizované kvantitatívne predpovede úrody pre konkrétne územie. Podľa vedeckého…

Autumn League

Blog spoločnosti Autumn League. Novinky a správy zo sveta Geografických Informačných Systémov (GIS).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store