Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր — Աբստրակտ Արվեստի Նորահայտ Աստղերից մեկի նկարը աճուրդում վաճառվել է ռեկորդային առժեքով

Բառախաղ- Ժամանակը Տռչում է

Ուղիղ խոսք- ‘Կինն ազատ է իր ընտրության մեջ ինչպես թռեւունն իր թռիչքում’ Մեռլին Մոնռո

Թվով վերնագիր -20 տարի անց այ դեռ փայլում է

Բլոգային վերնագիր- Ինչպես ‘Փաղցնել Սիրեցյալին’

Ստահոդ վերնագիր- Հայ ստեղծագործի կտավը հռչակվել է Տարվա Լավագույն…

Անցնել Հղումով

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.