Arkadaşlar merhaba. Bu yazımızda ihtiyaç duyulan bilgisayarın MAC adresinin C# programlama dili ile nasıl bulacağımızı paylaşacağız.

Öncelikle MAC adresini döndüren metodumuzu yazıyoruz.

static string Mac(){ManagementClass manager = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");foreach (ManagementObject obj in manager.GetInstances()){if ((bool)obj["IPEnabled"]){
return obj["MacAddress"].ToString();
}
}
return String.Empty;}

Bir başka metodumuz ile de gelen MAC adresimizin sağlamlığını kontrol ediyoruz. Bu metodumuz ise;

void macOgren(){string mac = Mac();
if (String.IsNullOrEmpty(mac)){
textBox1.Text = "Biglisayarınızda bir ağ bağdaştırıcısı bulunamadı.";label1.Text = "Biglisayarınızda bir ağ bağdaştırıcısı bulunamadı.";}else{textBox1.Text = mac;label1.Text = mac;}}

“mac_ogren” metodumuzda dönen MAC adresi boş ise hata mesajı yazdırıyoruz. Eğer dolu ise gelen MAC adresimizi olduğu gibi kullanıyoruz.


Merhaba arkadaşlar. Bu yazımızda Database’den datagridview içerisine aktardığımız verilerin textboxa girdiğimiz verilere göre filtrelenmesini sağlayacağız. Herhangi sorun için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

dataGridView1.Rows.Clear();
verilerigoster();//veritabanından verileri çekme kodu.
if (txt_ara.Text == null)
{
verilerigoster();//veritabanından verileri çekme kodu.
}
string searchValue = txt_ara.Text.ToUpper(); //
try
{
List<DataGridViewRow> indexList = new List<DataGridViewRow>();
foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
{
if (row.Cells[1].Value == null || !row.Cells[1].Value.ToString().Contains(searchValue))
{// kosuldaki Cells[] içerisindeki değer datagrid sutununu temsil eder. hangi sutunsa o yazılacak
int rowIndex = row.Index;
dataGridView1.Rows[rowIndex].Selected = true;
indexList.Add(row);
}
}
foreach (DataGridViewRow row in indexList)
{
dataGridView1.Rows.Remove(row);
}
}
catch (Exception exc)
{
MessageBox.Show(exc.Message);
}

GitHub: avdisx


Merhaba arkadaşlar. Bu yazımızda Flutter ile uygulamamızı SQLite veritabanı nasıl kullanabileceğimizi ve uygulamamız içerisinde CRUD (create-read-update-delete) işlemlerini yapacağımız küçük bir program yazacağız. Programın dosyalarını GitHub sayfamda bulabilirsiniz.


Merhaba arkadaşlar. Bu yazımızda Online Mysql ile telefon rehberi yapacağız. Uygulamamız aşağıdaki gibi olacaktır.

uygulama

Uygulamamızın verilerini almak ve MySQL veri tabanına bağlanmak için oluşturduğumız “database_helper.dart” sayfamızın yapım aşamamızı Flutter MYSQL Kullanımı ‘mysql1’ Paketi isimli yazımızda yazmıştık. Buradaki adımları atlayıp uygulama içerisine geçiyoruz.

Uygulamamızda işlem yaptığımızda snackbar göstermek için “flushbar” paketini kullandım. Paket kullanımını bilmeyenler için kodları alta yazıyorum.

void snackbarGoster(String mesaj) {
Flushbar(
flushbarPosition: FlushbarPosition.BOTTOM,
margin: EdgeInsets.all(8),
borderRadius: 15,
backgroundGradient: LinearGradient(
colors: [Colors.lightBlueAccent, Colors.green],
),
backgroundColor: Colors.red,
boxShadows: [
BoxShadow(
color: Colors.blue[800],
offset: Offset(0.0, 2.0),
blurRadius: 3.0,
)],
message: mesaj,
icon: Icon(
Icons.done_all,
size: 28.0,
color: Colors.white, …


Merhaba arkadaşlar.

Bu yazımızda “mysql1” paketi üzerinden Flutter ile MySQL kullanımını anlatacağım. Öncelikle “pubspec.yaml” sayfasına “mysql1” paketini ekliyoruz.

Öncelikle “lib” klasörü altına “utils” klasörü açıp içerisine “database_helper.dart” dosyasını ve “model” klasörünü açıp içerisine veri tabanı tablomuzun adında bir model sınıfı oluşturuyoruz. Ben “sozluk_model.dart” isminde model sınıfımı oluşturdum. Model dosyamızı gerektiği gibi dolduruyoruz. Benim model sınıfımda “id,isim,soyisim,telefon” isimlerinde değişkenlerim bulunuyordu. Model sınıfım aşağıdaki gibidir.

class SozlukGirisModel {int id;
String isim;
String soyisim;
String telefon;
SozlukGirisModel(this.id, this.isim, this.soyisim, this.telefon);
}

Model sınıfımızı oluşturduktan sonra “database_helper.dart” sayfamızı düzenlemeye başlayabiliriz. Sayfamıza öncelikle model sayfamızı ve “mysql1” paketini import etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında “DATABASEISLEMLERI”…


Merhaba arkadaşlar bu yazımızda DataGridView içerisinde belirli sütunlarda veri giriş kontrolü ile sadece sayı ve virgül girme işlemi gerçekleştireceğiz. Bu nerede işimize yarayacak derseniz eğer, örneğin bir satış otomasyonunda birim fiyatı bilinen bir ürün satışında adetini değiştirdiğinizde otomatik toplam tutarın değişmesini isteyeceğiz ve bu durumda adet kolonuna harf girilmesi durumunda program hata verecektir. Bu durum bu ve bu gibi durumlarda işimize çok yarayacaktır.

Öncelikle DataGridView imizin event kısmından EditingControlShowing eventine aşağıdaki kodları yazıyoruz.

Örnek Kodumuzda Index değerleri 3 ve 4 olan (Sıralama Bakımından 4 ve 5. kolonlar) kolonlara uyguladık.

if (dataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex == 3 || dataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex == 4 ) { TextBox…

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda TextBox veya Label’e girilmiş parayı yazıya çevireceğiz. Paramızın yazılı olduğu TextBox veya Label’i metodumuza parametre olarak gönderiyoruz.

private string ParayiYaziyaCevir(string gelentutar)
{
decimal dectutar = Convert.ToDecimal(gelentutar);
string strTutar = dectutar.ToString("F2").Replace('.', ','); // Replace('.',',') ondalık ayraç ayracı
string lira = strTutar.Substring(0, strTutar.IndexOf(',')); //tutarın lira kısmı
string kurus = strTutar.Substring(strTutar.IndexOf(',') + 1, 2);
string yazi = "";
string[] birler = { "", " BİR", " İKİ", " ÜÇ", " DÖRT", " BEŞ", " ALTI", " YEDİ", " SEKİZ", " DOKUZ" }; string[] onlar = { "", " ON", " YİRMİ", " OTUZ", " KIRK", " ELLİ", " ALTMIŞ"…

Merhaba arkadaşlar. Yazımızda ESC tuşu ile nasıl Winform kapatacağımızın kodunu paylaşacağım.

Öncelikle Form “Properties” kısmından “KeyPreview” özelliğini TRUE yapıyoruz. Daha sonra formun “KeyDown” eventine aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.

if (e.KeyCode == Keys.Escape){this.Close();}

Yukarıdaki koddaki “this.Close();” kodunu değiştirip başka olayları tetikleyebiliriz. Örneğin if sorgusunun içerisine,

this.WindowState = FormWindowState.Minimized;

kodunu yazarsak ESC tuşuna bastığımızsa Formumuz simge durumuna küçülecektir.

İyi kodlamalar.😊


Merhaba arkadaşlar. Bu yazım bir serinin başlangıcı olacağını umarak başlıyorum. Bu serimizde Flutter ile küçük projeler geliştireceğiz ve en son web sitesine uygulamamızı yüklenmiş olarak paylaşacağız.

Projemizin web’e yüklenmiş haline buradan gidebiliriz.

Bu yazımızda Flutter ile Uygulamalı Projeler serimizin ilk projesi olan Vücut Kitle İndeksi nasıl hesaplanır onu göreceğiz. Projemizde basit olarak boy ve kilo bilgilerini gireceğimiz 2 adet TextFormField, 1 adet “Hesapla” butonu ve sonucu gösterecek bir “Text” widgeti ekleyeceğiz. Bunları kapsayacak 1 adet Form tanımlıyoruz ve buna “key” değeri atıyoruz.

boy, kilo ve vki değerlerini “double”, sonuç değerini “String” olarak tanımlıyoruz.

Vücut Kitle İndeksi aşağıdaki gibi hesaplanır.

Vücut…

Bu yazımızda mobilde klavye aksiyon tuşları hakkında olacak. Klavye aksiyon tuşlarına tıkladığımızda olacakları yazacağız. Bu yazımızda ek çok kullanılan “next” kavye aksiyonunu kullanacağız. Bunu tasarladığım “Bize Ulaşın” sayfası üzeirnden anlatacağım.

Sayfamızda 4 adet TextField oluşturuyoruz ve ilk 3 TextField’lerimizin “keyboardactions” larına next (textInputAction: TextInputAction.next), sonuncusuna ise “done” (textInputAction: TextInputAction.done) tanımlıyoruz.

Her TextField’imize birer FocusNode tanımlıyoruz.

FocusNode _focusAdSoyad;FocusNode _focusMail;FocusNode _focusKonu;FocusNode _focusMesaj;

Tanımladığımız FocusNodeleri kullanabilemek için initState() içerisinde tanımlıyoruz.

@overridevoid initState() {// TODO: implement initStatesuper.initState();_focusAdSoyad = FocusNode();_focusMail = FocusNode();_focusKonu = FocusNode();_focusMesaj = FocusNode();
}

İşlemlerimizi tamamlamamıza çok az kaldı 😊

Tanımladığımız FocusNode’leri…

Ahmet Veysel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store