Image for post
Image for post
Raporun İngilizcesi https://newslab.withgoogle.com/assets/docs/data-journalism-in-2017.pdf

Çeviri: Sadettin Demirel (@demirelsadettin) & Pınar Dağ (@pinardag), Editör: Sabri Eğe

Yazarlar
Simon Rogers, Google News Lab, Veri Editörü
Jonathan Schwabish, PolicyViz
Danielle Bowers, Google News Lab, Araştırma ve Geliştirme

Teşekkürler

The Google News Lab veri gazeteciliği alanında faaliyet gösteren ve bu araştırmaya cömertçe zaman ayıran ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder. Nitel ve nicel araştırmalarda 17 yıldan fazla bir süre tecrübesi olan ve bizimle 7 yıldır çalışan kıdemli araştırmacımız Alice Cartner-Morley’e de özellikle teşekkür ederiz. Ayrıca Derek Willis, Scott Klein, Alberto Cairo, Xaquín González Viera, Nick Diakopolous’a da yayınların incelenmesi aşamasında büyük emekleri ve destekleri için teşekkür ederiz.

İçerik

I…

About

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store