มีคำถามครับ
Wiennat
1

  1. จาก stats ที่ดูมีตัวเลขแค่ < 10 วินาที กับ 1 นาทีครึ่งจนถึง 3 นาทีครับ ก็จะเห็นชัดเจนว่าเลขด้านหลังคือเวลา spin up เครื่องเพิ่ม
  2. ถ้าใช้วิธีตามข้อ 1 query ดูก็ไม่ยากครับ แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าใช้มาประมาณ 2 สัปดาห์ตัว % อาจจะยังดูไม่เข้าที่เท่าไรครับ จำนวน task ที่ต้องรอ spin up เครื่องอยู่ที่ 2.5% จากทั้งหมดประมาณ 400 tasks
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.