Spotify’ı Beyaz Tema İle Kullanmak
Bilgehan Bilge
692

Linkini verdiğiniz .zip dosyasını indirip gerekli dizine kopyaladım fakat herhangi bir değişim olmadı maalesef :(

Biraz daha ayrıntılı açıklama şansınız var mıdır? Veya hangi kısımda hata yapıyorum acaba?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.