Son günlerde üzerinde düşündüğüm ama kelimelere dökemediğimi anlatmışsınız.
Erhan Gökay Aksoy
11

Ne mutlu bir şekilde bağ kurabildiyseniz

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.