Aydoğan
Aydoğan
Oct 23, 2017 · 1 min read

Bir ortamda dans ederken video çekip bunu sosyal medyada hikayeye atmak kadar saçma bir şey varsa o da dans ederken canlı yayın yapmaktır. Ne salak bir psikolojidir bu ya? Orada çok güzel bir ortam var eğleniyorsun ama o anı yaşamak yerine başkalarına bunu gösterme telaşındasın. İnsanlara “ben aslında çok eğleniyorum, ne güzel bi yaşantım var” mesajı verme çabasıdır bu. Aşağılık kompleksidir, rahatsızlıktır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade